Yükleniyor...
 
Close
Filters

Kişisel Verilerin Korunma Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nın ("Politika") amacı, Cemametriks Yazılım Donanım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.'ye ("Cemametrix") ait www.coolatform.com ve app.coolatform.com internet siteleri ("Site") üzerinden sağlanan sosyal iş platformunun ("Coolatform"), ("Müşteri") tarafından faydalanılması için "Müşteri" yetkilisi veya çalışanlardan ("Kullanıcı") elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. "Kullanıcı"lar, "Müşteri" adına "Coolatform Yazılım Kullanımı Kira Sözleşmesi" nin kabul edilmesiyle birlikte işbu Politika ile bağlı hale gelecektir.

İşbu Politika'da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında "Coolatform Yazılım Kullanımı Kira Sözleşmesi" ve "Coolatform Kullanıcı Sözleşmesi"nde belirtilen tanımlar dikkate alınacaktır.

1- İşlenen Veriler

Bu başlık altında, "Kullanıcı" tarafından "Coolatform"a sağlanan ve/veya "Coolatform"un kullanımı aşamasında "Kullanıcılar"dan elde edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, "Politika" kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ifadesi aşağıda yer alan bilgileri ifade edecektir.

"Coolatform", "Kullanıcı" tarafından üyelik girişi yapılması esnasında ya da "Coolatform" İnsan Kaynakları uygulamalarının kullanılması durumunda "Müşteri" İnsan Kaynakları uzmanları tarafından dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

 • Ad, soyad vb. kimlik bilgileri
 • Adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri
 • Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri
 • Ürün/Hizmet Kullanım Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • "Kullanıcı"nın çalıştığı iş yerinde tanımlı sicil kartı Bilgileri (kimlik, çalışma birimi, sosyal güvenlik, ücret vs.)

"Coolatform", "Kullanıcılar"ın "Coolatform" sistemi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup "Coolatform" üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

"Kanun"un 3 ve 7. maddesi doğrultusunda, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu "Politika"nın hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

2- İşlenen Verilerin Kullanım Amacı

"Cemametrix", "Kullanıcılar" tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydının gerçekleştirilebilmesi ve "Coolatform" hizmetlerinin sağlanması amacı ile kullanılacaktır. "Cemametrix" ayrıca bahsi geçen kişisel verileri, sağladığı hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu kapsamda "Müşteri"ye veya "Kullanıcılar"a gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve sağladığı hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler "Müşteri" veya "Kullanıcı" ile temas kurmak veya "Müşteri"nin ve "Kullanıcılar"ın "Coolatform" tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, "Cemametrix" raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, "Kullanıcı"nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. "Kullanıcı"nın ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler "Cemametrix" ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla "Kullanıcı" ile iletişime geçilebilecektir.

"Cemametrix" ayrıca, Kanun'un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri "Kullanıcılar"ın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kullanıcılar'ın bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • "Coolatform Kullanıcı Sözleşmesi" de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • "Kullanıcı"nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı'nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, "Cemametrix"in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere "Cemametrix", çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve "Kullanıcı" için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak "Kullanıcılar" dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

3- Kişisel Verilere Erişim

Kullanıcılar, Kanun'un 11. Maddesi kapsamında "Cemametrix"e başvurarak kendileriyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

"Kullanıcılar", yukarıda belirtilen taleplerini Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi 207 AG Z12 Depark Beta Buca - İZMİR adresine yazılı olarak iletebilecektir. "Cemametrix", yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun'un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

"Kullanıcı", "Politika"ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı'nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde "Cemametrix"in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

"Cemametrix", "Kullanıcılar" tarafından sağlanan kişisel verileri, "Müşteri"nin ve "Kullanıcı"nın "Coolatform"dan faydalanabilmesi ve "Coolatform" hizmetlerinin sağlanması için "Politika" ile "Coolatform Kullanıcı Sözleşmesi"nde belirlenen ve "coolatorm" ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, "Cemametrix", "Müşteri" ve/veya "Kullanıcı" ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

5- Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

"Cemametrix", ilgili mevzuatta belirlenen veya "Politika"da ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

"Cemametrix", "Kullanıcılar" hakkında elde ettiği kişisel verileri bu "Politika" ve "Kanun" hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site ve Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, "Cemametrix" uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6- Politikada Değişiklikler

"Cemametrix", "Politika" hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, "Müşteri"ye ve/veya "Kullanıcı"ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.